21 maart 2023

Subsidie brengt Aardwarmte Wippolderlaan dichterbij

Met het toekennen van de nieuwe subsidie duurzame energie kunnen HVC en de warmtecoöperatie Wippolderlaan verder met de ontwikkeling van Aardwarmte Wippolderlaan. Daarmee ontstaat de kans voor kwekers om verder te verduurzamen op grote schaal. Uniek aan de subsidie is de vereiste dat ook woningen worden aangesloten op het warmtenet. 

hoe werkt het

beoogde locatie

De beoogde aardwarmtelocatie is een perceel bij de kruising Middenzwet en Van Luyklaan in Wateringen. Doordat een nieuwe subsidie is toegekend blijft de beoogde locatie ongewijzigd. Een technisch voordeel van het project is dat de ondergrond van de boorlocatie een goede geologie heeft, de waterlaag ligt hier op ongeveer 2,3 kilometer diepte. 

locatie Wippolderlaan

Duurzaam Westland

Het belang van meer duurzame warmte is onmiskenbaar groot. De gebouwde omgeving staat ook in het Westland voor een omvangrijke opgave naar aardgasvrij. De glastuinbouw is op haar beurt een belangrijke economische motor in het Westland. Zowel de gebouwde omgeving als de glastuinbouw zijn gebaat bij een stabiele en toekomstbestendige energievoorziening. Met de inzet van aardwarmte wordt invulling gegeven aan de ambitie van de gemeente Westland over te schakelen naar een duurzame warmtevoorziening. 

Volgende stap is het uitwerken van de warmteleveringsovereenkomsten voor de kwekers die mee willen doen aan het aardwarmteproject. De coöperatie laat weten verheugd te zijn over de toekenning van deze subsidie. Met het toekennen van de nieuwe subsidie vervalt de eerder verkregen beschikking uit 2020 en is er meer tijd voor de ontwikkelfase. 

Warmte Netwerk Westland

De ontwikkeling van het Warmte Netwerk Westland is uniek in Nederland. Het perspectief dat het netwerk biedt voor de levering van duurzame warmte is aanzienlijk, omdat het warmtenet op termijn in Westland woonwijken (nieuwbouw en bestaande bouw) van aardwarmte kan voorzien. Dit warmtenetwerk biedt de mogelijkheid om diverse dorpen en kernen aan te sluiten. De (door)ontwikkeling van het warmtenetwerk wordt in samenwerking met de gemeente vastgesteld. Voor Wippolderlaan wordt geïnventariseerd welke gebieden er interessant zijn om aan te sluiten op de bron.

Landkaart Warmtesysteem Westland

Over de subsidie

De Rijksoverheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland verminderen. In 2030 moet de uitstoot minimaal 55% lager zijn dan in 1990. De Rijksoverheid geeft subsidie aan projecten die zorgen voor de productie van duurzame energie of het verlagen van de CO2-uitstoot. De subsidie heet Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Met deze subsidie blijft de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar. Aardwarmte speelt een belangrijke rol om de warmtevoorziening in Nederland te verduurzamen. Het is de verwachting dat de bijdrage van aardwarmte in de totale warmteproductie in de komende jaren flink toeneemt. De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van deze techniek dan ook actief.