ontwikkeling aardwarmteproject Wippolderlaan

Inwoners en ondernemers zijn op verschillende manieren betrokken bij de ontwikkeling van het aardwarmteproject Wippolderlaan.

omgevingsbetrokkenheid

Hoe wordt de omgeving betrokken?

Heldere communicatie, transparantie en een goede dialoog met de omgeving is van groot belang bij aardwarmteprojecten. Wij houden ons aan de gedragscode Omgevingsbetrokkenheid van Geothermie NL (branchevereniging aardwarmte operators).

Aardwarmte Wippolderlaan hanteert de volgende principes voor het betrekken van de omgeving:

  1. Aardwarmte Wippolderlaan informeert en betrekt belanghebbenden tijdig en zo vroeg mogelijk bij de projectontwikkeling.
  2. Aardwarmte Wippolderlaan stemt de informatievoorziening met de omgeving af op de behoefte.
  3. Aardwarmte Wippolderlaan stelt de benodigde informatie ter beschikking, waarbij rekening wordt gehouden met beperkingen vanuit bedrijfsvertrouwelijke informatie en aanbestedingsregels.
  4. Participatie kent verschillende niveaus: informeren, betrekken/adviseren en co-creatie/integreren. Per project, per fase en per belanghebbende(groep) kan de mate van en soort participatie verschillen. Aardwarmte Wippolderlaan maakt hierin een keuze en stelt hiervoor een participatieplan op.
  5. Aardwarmte Wippolderlaan en overheden (bijvoorbeeld rijk, provincie, gemeente en waterschappen) hebben elk hun eigen rollen, taken en verantwoordelijkheden in het proces. Aardwarmte Wippolderlaan beschrijft dit in het participatieplan en bespreekt dit met de relevante overheden.
  6. Indien er projectwijzigingen en/of inzichten ontstaan worden belanghebbenden hierover actief geïnformeerd.
  7. Aardwarmte Wippolderlaan zorgt ervoor dat vragen en zorgen kunnen worden besproken. Vul ons contactformulier in, dan brengen we je met de juiste persoon in contact.
planning

stap voor stap

In 2020 heeft de rijksoverheid subsidie toegekend aan het aardwarmteproject Wippolderlaan. In 2022 en 2023 werkt wordt het project verder uitgewerkt. Bekijk de stappen die al zijn gezet en die nog volgen.  

omwonenden op bezoek Trias Westland
vergunningen

op een rij

Welke vergunningen zijn nodig voor een aardwarmteproject en welke procedures gelden daarvoor? Bekijk welke vergunningen zijn voorgeschreven bij de ontwikkeling en realisatie van een aardwarmteproject.