vergunningen op een rij

Bekijk in welke fase welke vergunningen nodig zijn voor het realiseren van een aardwarmteproject.

Bovenaanzicht aardwarmteboring Trias Westland Naaldwijk
overzicht

vergunningen

Tabel met een vergunning die nodig is in de verkenningsfase
Vergunning Waarvoor Vergunningverlener Publicatie
Opsporingsvergunning Geeft de ontwikkelaar alleenrecht om, gedurende een periode van doorgaans 4 jaar, in het afgesproken opsporingsgebied bodemonderzoek te doen naar aardwarmte op een diepte van meer dan 500 meter.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Rol lokale overheid is adviserend

Huis-aan-huisbladen

 

Tabel met vergunningen die nodig zijn in de opsporingsfase
Vergunning Waarvoor Vergunningverlener Publicatie
Omgevingsvergunning (waaronder beoordeling milieueffectrapportage) Voor inrichten van de aardwarmtelocatie.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Rol lokale overheid is adviserend

Huis-aan-huisbladen
Inspraak via: zienswijze Omgevingsvergunning Om tot een besluit te komen voor het verlenen van een Omgevingsvergunning geldt de zogenoemde uitgebreide voorbereidingsprocedure. Het concept-besluit dat hier uit voortkomt wordt samen met het MER-beoordelingsbesluit ter inzage gelegd. Vanaf dat moment hebben belanghebbenden en omwonenden zes weken de tijd om hun zienswijze in te dienen ten aanzien van het concept-besluit en het MER-beoordelingsbesluit.
Waterwetvergunning Voor de aanleg van een verhard oppervlak op de aardwarmtelocatie, het lozen op het oppervlaktewater vanaf de locatie en eventueel bronbemaling voor het aanleggen van een boorkelder.

Waterschap

Rol lokale overheid is adviserend

Huis-aan-huisbladen
Inspraak via: bezwaar
Waterwetvergunning
De vergunning wordt aangevraagd met behulp van de reguliere procedure hoofdstuk 4 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Deze duurt 8 weken en kan indien nodig met 6 weken worden verlengd.   De bezwaarperiode bij het Waterschap duurt tot 6 weken na het besluit.

 

 

Tabel met vergunningen die nodig zijn in de winningsfase
Vergunning Waarvoor Vergunningverlener Publicatie
Winningsvergunning Na testfase van de betreffende aardwarmtebron daadwerkelijk overgaan tot het winnen van aardwarmte(inclusief meet- en monitoringsplan). Deze vergunning geeft het economisch recht om aardwarmtebron te exploiteren.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Rol lokale overheid is adviserend

Huis-aan-huisbladen
Inspraak via: zienswijze winningsvergunning Belanghebbenden zoals omwonenden hebben de mogelijkheid hun zienswijzen in te dienen op het conceptbesluit van EZK voor een winningsplan. Ook bij een wijziging van het winningsplan of bij het intrekken van de instemming door de minister is de uniforme voorbereidingsprocedure van toepassing.   In deze procedure kan iedereen een zienswijze indienen.

 

Meer informatie over vergunningen

Via de onderstaande download vind je meer informatie over welke vergunningen zijn voorgeschreven bij de ontwikkeling en realisatie van een aardwarmteproject en welke stappen worden doorlopen.